Naviger op
Log på

Dansk Erhvervs netværk og udvalg

De medlemsvirksomheder, som har en eller flere medarbejdere med i Dansk Erhverv netværk og udvalg, er typisk også de medlemsvirksomheder, der oplever at de får mest ud af medlemskabet.

Nogle Dansk Erhverv netværk og udvalg har virket gennem flere år, andre er relativt nye. Fælles for de fleste netværk og udvalg er, at de er efterspørgselsdrevne og derfor kommer der hele tiden nye til, ligesom netværk og udvalg med mellemrum lukkes ned.

Hvis du ser et netværk og/eller udvalg, der kan interessere dig eller en af dine kolleger/medarbejdere, er du meget velkommen til at kontakte de ansvarlige medarbejdere, som du finder ved at klikke på netværket/udvalget eller salgschef Jesper Juul-Jensen på 3374 6100 eller jjj@danskerhverv.dk.

Hvis der er ledige pladser i et netværket eller udvalg, får vi åbnet for adgangen, og ellers samler vi til bunke, indtil der er basis for et supplerende netværk eller udvalg.

Har du eller en kollega idé til et nyt netværk eller udvalg, er det også Jesper Juul-Jensen, der skal kontaktes.

Bemærk at nogle få netværk eller udvalg er forbeholdt et særligt segment af virksomheder, ligesom nogle netværk vil indebære et deltagergebyr.

Netværk

 • Netværket er for både agenter og agenturgivere. Der afholdes 1-2 årlige seminarer om de juridiske forhold på området i både ind og udland. Netværket er ligeledes for distributører/grossister og leverandører. Deltagere i netværket har naturligvis fri adgang til Dansk Erhvervs agent og distributør kontrakter. Arbejdsgiver- og fuldservicemedlemmer får derudover gratis retssagsførelse med i pakken.
 • Ansvarlig: Sven Petersen
 • Email: svp@danskerhverv.dk
 • Dansk Erhvervs Arbejdsmiljønetværk er for dig, der arbejder i en større virksomhed og koordinerer arbejdsmiljøarbejdet. I netværket sidder der repræsentanter fra detailkæder, transport, hoteller og rådgivere. Netværket afholder 2-3 netværksmøder om året, hvor der hver gang orienteres om nyt på den politiske front samt tages et aktuelt arbejdsmiljøemne op.

  Det er gratis at deltage i netværket, men det forventes, at deltagerne aktivt bidrager med erfaringer og i den almindelige dialog på møderne.
 • Ansvarlig: Anne-Marie Krag
 • Email: ark@danskerhverv.dk
 • Dansk Erhvervs CFO-netværk har til formål at skabe et branchetværgående forum for økonomiansvarlige blandt Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder med fokus på videndeling og gensidig inspiration og udvikling. Netværket faciliteres af Dansk Erhverv.
 • Ansvarlig: Jes Brinchmann Christensen
 • Email: jbc@danskerhverv.dk
 • Dansk Erhvervs CMO-netværk samler Marketingdirektørerne fra de største medlemsvirksomheder i et netværk der beskæftiger sig med de strategiske udfordringer CMO funktionen står overfor.

  CMO netværket er overtegnet men der vil løbende blive oprettet CMO netværk målrettet mindre og mellemstore medlemsvirksomheder.
 • Ansvarlig: Jesper Juul-Jensen
 • Email: jjj@danskerhverv.dk
 • Dansk Erhvervs CSR netværk henvender sig til medlemsvirksomheder, som er godt i gang med CSR arbejdet og ønsker viden og værktøjer til at styrke arbejdet med strategisk CSR og bæredygtig forretningsudvikling.

  Vi tilbyder et forum, hvor deltagerne får opdateret viden og inspiration inden for centrale CSR emner, og samtidig har mulighed for at diskutere udfordringer og problemstillinger med CSR kolleger fra andre virksomheder på tværs af brancher.

  Netværket kan eksempelvis arbejde med følgende temaer:
  • Indsigt i lovgivning og internationale CSR standarder
  • Ledelse og forankring af CSR i organisationen
  • Håndtering af ansvarlige indkøb og leverandørstyring
  • Bæredygtighed i kommunikation og kunderelationer
  • Innovation og forretningsudvikling med bæredygtigt fortegn

  Netværket mødes fire gange årligt. Deltagelse er gratis for Dansk Erhvervs medlemmer.
 • Ansvarlig: Malene Thiele
 • Email: mth@danskerhverv.dk
 • Dansk Erhvervs digitaliseringsnetværk for handelsvirksomheder skaber et forum for videndeling og kompetenceopbygning, hvor aktuelle digitale tendenser, udfordringer og best practice drøftes.
 • Ansvarlig: Lisa Gundsø
 • Email: lgu@danskerhverv.dk
 • Dansk Erhvervs ejerledernetværk samler ejerledere og ejerledede virksomheder og er målrettet dig, der enten ejer og driver din egen virksomhed, eller dig der har et delejerskab af den virksomhed, som du er med i ledelsen af.

  Dansk Erhvervs Ejerledernetværk er etableret som 2 parallelle netværk:

  ● –Dansk Erhvervs netværk for ejerledere - Øst (Sjælland og Bornholm)
  ● Dansk Erhvervs netværk for ejerledere - Vest (Fyn og Jylland)
 • Ansvarlig: Jesper Juul-Jensen
 • Email: jjj@danskerhverv.dk
 • Dansk Erhvervs ejerledernetværk samler ejerledere og ejerledede virksomheder og er målrettet dig, der enten ejer og driver din egen virksomhed, eller dig der har et delejerskab af den virksomhed, som du er med i ledelsen af.

  Dansk Erhvervs Ejerledernetværk er etableret som 2 parallelle netværk:

  ● –Dansk Erhvervs netværk for ejerledere - Øst (Sjælland og Bornholm)
  ● Dansk Erhvervs netværk for ejerledere - Vest (Fyn og Jylland)
 • Ansvarlig: Jesper Juul-Jensen
 • Email: jjj@danskerhverv.dk
 • Netværket giver dagligvarekæder og supermarkeder i Dansk Erhverv mulighed for at mødes og drøfte faglige problemstillinger med relevans for den danske dagligvarehandel og fødevarebranchen som helhed.
 • Ansvarlig: Jeppe Rønnebæk Kongsbak
 • Email: jrk@danskerhverv.dk
 • Fødevaregrossistnetværket giver engrosvirksomheder, der beskæftiger sig med fødevarer, mulighed for at mødes og drøfte og diskutere faglige problemstillinger, som optager medlemmerne og fødevarebranchen som helhed. Netværket er også en læringsplads for nye muligheder og tendenser i branchen.
 • Ansvarlig: Jeppe Rønnebæk Kongsbak
 • Email: jrk@danskerhverv.dk
 • Netværket er et forum, hvor hoteldirektørerne fra vores medlemshoteller i fællesskab diskuterer emner, som er specifikke for hotelbranchen og relevante ift. den daglige drift, og hvor der samtidig skal være fokus på konceptudvikling, markedsføring og gensidig inspiration.
 • Ansvarlig: Lars Ramme Nielsen
 • Email: lrn@danskerhverv.dk
 • HR-netværket er målrettet HR- og personaleansvarlige, der via netværksdannelse ønsker at opnå viden og inspiration fra oplæg og gennem erfaringsudveksling. Netværket afholder 4 møder årligt. Pris for personligt medlemskab af netværket er 1.950 + moms årligt. Emner, netværket tidligere har taget op, er bl.a. onboarding, work-life balance/work-life integration, den digitale generation, rekrutteringsprocessen samt strategiske HR kompetencer.
 • Ansvarlig: Jens Teisen
 • Email: jte@danskerhverv.dk
 • Dansk Erhvervs netværk for importører af non-food-produkter skaber et forum for videndeling og kompetenceopbygning bl.a. gennem drøftelse af udfordringer og problemstillinger i relation til import.
 • Ansvarlig: Lotte Engbæk Larsen
 • Email: lel@danskerhverv.dk
 • Netværket er for kommunikationschefer og pressechefer i Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder og brancheorganisationer. Det er et fagligt netværk, og Dansk Erhverv arrangerer 3-4 årlige netværksmøder, hvor der inviteres en eller flere foredragsholdere til at fortælle om et aktuelt kommunikationsemne inden for politik og kommunikation.
  Kommunikationsnetværket er åbent for tilmelding.
 • Ansvarlig:
 • Email:
 • Netværket omfatter medlemmer med forretningsmæssig interesse i logistik. Herunder handelsvirksomheder (Grossister og detail), transport og speditionsvirksimheder. Formålet er at fremme danskernes mobilitet.
 • Ansvarlig: Jesper Højte Stenbæk
 • Email: jhs@danskerhverv.dk
 • Formålet med Markedsføringsjuranetværket er at skabe en platform for Dansk Erhvervs medlemmer, hvor samspillet mellem markedsføring og markedsføringslovgivningen kan drøftes.
  Markedsføringsjuranetværket vil sætte fokus på de juridiske udfordringer, erhvervsdrivende møder, når der skal udformes markedsføringsaktiviteter, uanset om det er via de traditionelle platforme, elektronisk markedsføring eller sociale medier mv.
 • Ansvarlig: Martin Jørgensen
 • Email: mjo@danskerhverv.dk
 • Som medlem af Dansk Erhvervs Miljø- og Ressourcenetværk har du mulighed for at komme i dybden med miljø- og ressourcerelaterede emner, som gavner dig og din virksomhed.

  Danske virksomheder oplever i stigende grad nye udfordringer på markedet og forvent-ninger fra kunderne, der knytter sig til bl.a. voksende ressourceknaphed og behov for genanvendelse, ønsket om mere bæredygtige produkter og forbrugsmønstre samt hånd-tering af mere cirkulære produktionsformer og fremtidssikrede energiforsyninger.

  Samtidig bliver udfordringerne mere komplekse af, at EU arbejder på at sammenkæde affalds-, produkt- og energilovgivninger til en mere sammenhængende indsats for at understøtte cirkulær økonomi og bæredygtig samfundsudvikling. Sådanne sammen-kædninger er komplekse og påkræver overblik og indsigt i virksomhederne.

  For Dansk Erhvervs miljø- og ressourceindsats er det en vigtig opgave at støtte vores medlemmer med at forstå og håndtere regler og markedsudfordringers kompleksitet og sammenhæng. Det gør vi ved at opdele og håndtere udfordringerne i forskellige fagudvalg.

  Miljø- og Ressourcenetværket fungerer som ét overordnet netværk, hvor alle mødes omkring tværgående temaer. Derudover deltager man i et af 3 nedenstående udvalg, som ses i skemaet nedenfor. Inddelingen giver dig mulighed for at komme i dybden på de enkelte fagområder, som ledes af en faglig ekspert fra Dansk Erhverv. Du og dine kollegaer kan deltage i de udvalg, der er mest relevante for jeres forretning.

  Udvalg:
  Affald & Genanvendelse
  Produkter & Bæredygtighed
  Energi, Klima & Forsyning
 • Ansvarlig: Jakob Lamm Zeuthen
 • Email: jlz@danskerhverv.dk
 • Dansk Erhvervs netværk for branchedirektører har til formål at skabe et fælles forum for branchedirektører og sekretariatsansvarlige i brancheforeninger blandt Dansk Erhvervs medlemmer. Netværkets primære fokus er videndeling, gensidig inspiration og udvikling. Netværket mødes 4 gange årligt, og mødetemaerne tilrettelægges i tæt dialog mellem netværkets medlemmer og Dansk Erhverv.
 • Ansvarlig: Brian Mikkelsen
 • Email: bmk@danskerhverv.dk
 • I Dansk Erhvervs netværk for virksomheder på handicapområdet mødes de ikke-offentlige leverandører af handicapydelser til borgere i eget hjem; det kan være BPA, respirationshjælp, støtte efter servicelovens § 85 eller anden form for støtte til mennesker med handicap.

  Fokus er på medlemmernes vilkår og rammebetingelser.

  Netværket mødes minimum fire gange årligt. Her inviteres løbende relevante nøglepersoner ind til oplæg og debat. Nøglepersoner, der alle arbejder med områder og temaer, som berører handicapvirksomhederne. Det kan således være eksterne eksperter, embedsfolk, beslutningstagere o.l.

  I forlængelse heraf er ide- og erfaringsudveksling på tværs således et selvstændigt formål med netværket. Der vil derfor også løbende blive afholdt ad hoc-arrangementer i regi af netværket. På tilsvarende vis vil der løbende blive nedsat arbejdsgrupper, der arbejder med afgrænsede problemstillinger og temaer, som optager netværkets medlemmer.

  Det er ambitionen, at Dansk Erhverv i samarbejde med netværket på stærkest mulig vis kan søge politisk indflydelse, så medlemmernes generelle og specifikke interesserer varetages.
 • Ansvarlig: Rasmus Kjærhus Nørgaard
 • Email: RKN@DANSKERHVERV.DK
 • Netværket er for de virksomheder, der er interesseret i alt omkring den nye persondataforordningen. For de fleste virksomheder vil de nye regler fra maj 2018 betyde store omvæltninger og Dansk Erhverv agter at holde deltagerne i netværket så godt informeret som muligt om udviklingen på området – primært i form af arrangementer og netværksmøder.
 • Ansvarlig: Sven Petersen
 • Email: svp@danskerhverv.dk

Udvalg

 • Som børsnoteret virksomhed bliver du automatisk tilkoblet Børsgruppen, som består af Dansk Erhvervs børsnoterede virksomheder. Gruppen agerer som sparringsgruppe ved danske eller europæiske lovforslag, der er målrettet børsnoterede virksomheder. Der bliver indkaldt til møder efter behov.
 • Ansvarlig: Sven Petersen
 • Email: svp@danskerhverv.dk
 • Betalingskortgruppen består af virksomheder, for hvem betalingskorttransaktioner er af særlig betydning. Gruppen erfaringsudveksler og giver Dansk Erhverv input til politiske emner omkring betalingskort.
 • Ansvarlig: Henrik Hyltoft
 • Email: hhy@danskerhverv.dk
 • Medlemmer er byggemarkeder og trævareforhandlere. Udvalget bliver særligt informeret om EU’s tømmerforordning (EUTR) samt forskellige produktstandarder og krav mv.
 • Ansvarlig: Lisbet Hagelund
 • Email:
 • Handelsudvalget rådgiver Dansk Erhvervs bestyrelse om emner, der har betydning for handelsbranchernes virksomheder.

  Det er Handelsudvalgets hovedopgave at fremkomme med anbefalinger til Dansk Erhvervs erhvervspolitiske holdninger med udgangspunkt i sager, der styrker de erhvervspolitiske rammevilkår for medlemskredsen i Dansk Erhvervs Handelsmarked.

  Udvalget drøfter endvidere aktuelle emner af betydning for handelsområdets virksomheder og kommer med anbefalinger til konkrete løsninger og politiske reaktioner i Dansk Erhverv-regi. Medlemmer af Handelsudvalget er virksomheder og brancheforeningerne inden for detail- eller engroshandel.

 • Ansvarlig: Henrik Hyltoft
 • Email: hhy@danskerhverv.dk
 • Det offentlige er et attraktivt marked for en lang række brancher. Dansk Erhverv ønsker at sætte dagsordenen i forhold til fremtiden for offentlig-privat samarbejde - og her er input fra vores medlemmer altafgørende.

  Dansk Erhvervs udvalg for offentlig-privat samarbejde (OPS) er bredt sammensat af toneangivende virksomheder på tværs af brancher og fag som fx sundhed, velfærd, it, transport, rådgivning og turisme.

  Udvalget mødes regelmæssigt for at drøfte rammebetingelserne for offentligt-privat samarbejde og hvordan samarbejdet mellem det offentlige og privat virksomheder fremmes ofte i dialog med centrale beslutningstagere og meningsdannere.

  Årligt sælger private virksomheder sælger varer, tjenesteydelser og anlægsopgaver til det offentlige for ca. 290 mia. kr.. Dansk Erhverv har klare mål for øget offentlig-privat samarbejde og konkurrenceudsættelse. Udvalget er en vigtig medspiller i Dansk Erhvervs indsats for at øge og styrke offentlig-privat samarbejde.

  Dansk Erhverv vil sammen udvalget fokusere på at:
  • øge konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver.
  • nedbryde såvel lovgivningsmæssige som administrative barrierer for OPS.
  • styrke rammerne for offentlig-privat samarbejde gennem etablering af en national OPS-enhed.
 • Ansvarlig: Malene Jæpelt
 • Email: MAJ@DANSKERHVERV.DK
 • Dansk Erhvervs Rådgivnings- og Videnserviceudvalg består af toneangivende virksomheder inden for videnservice, rådgivning og it. Udvalget er rådgivende i forhold til Dansk Erhvervs bestyrelse.

  Udvalget mødes regelmæssigt for at drøfte emner, der har betydning for videnservicesektoren i Danmark og for at mødes og diskutere med centrale beslutningstagere og meningsdannere.

  Dermed er udvalget særdeles vigtig for Dansk Erhvervs politikformulering inden for en række politikområder, og en vigtig medspiller, når Dansk Erhverv skal påvirke de politiske beslutninger og den aktuelle dagsorden.

  Det er Rådgivnings- og Videnserviceudvalgets hovedopgave at søge i enighed at fremkomme med forslag til konkrete løsninger eller anbefalinger til, hvad Dansk Erhvervs politik bør være, for derigennem at sikre Dansk Erhverv størst mulig politisk gennemslagskraft og dækning i pressen. Dette skal ske med udgangspunkt i sager, der styrker de erhvervspolitiske rammevilkår for medlemskredsen i rådgivningsmarkedet.

  Udvalget kan i samråd med direktionen arrangere møder med ministre, folketingsmedlemmer, medlemmer af Europaparlamentet, organisationer mv., ligesom udvalget kan foranstalte medlemsmøder, høringer, analyser, publikationer mv. om aktuelle temaer.
 • Ansvarlig: Kathrine Stampe Andersen
 • Email: kan@danskerhverv.dk
 • Dansk Erhvervs sikkerhedsudvalg består af personer fra Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. Udvalgets medlemmer er alle personer, der er involveret i deres virksomheds sikkerhed, fx som sikkerhedschef, direktør, risk manager e.l.

  I udvalget drøftes og erfaringsudveksles der inden for sikkerhedsområdet og kriminalitet. Udvalget er med til at sætte Dansk Erhvervs dagsorden inden for sikkerhedsområdet.

  Udvalget kan nedsætte underudvalg. Et stående underudvalg er udvalget vedrørende kriminalitetsstatistiksystemet Crimestat.
 • Ansvarlig: Henrik Sedenmark
 • Email: hls@danskerhverv.dk
 • Det skattepolitiske udvalg er et stående fagudvalg, hvis hovedopgave er at sikre Dansk Erhverv større skattepolitisk gennemslagskraft gennem kvalificerede bidrag overfor såvel det politiske niveau som pressen. Udvalget er sammensat af repræsentanter fra medlemsvirksomheder og brancheforeninger i Dansk Erhverv.

  Det skattepolitiske udvalg drøfter skattemæssige problemstillinger, som rejses af udvalget selv, af bestyrelsen, direktionen, markederne, medlemsvirksomhederne eller brancheforeninger.
 • Ansvarlig: Jacob Ravn
 • Email: jar@danskerhverv.dk
 • Dansk Erhverv er landets toneangivende erhvervsorganisation inden for ældrepleje, social- og handicapområdet.

  Dansk Erhvervs velfærdspolitiske udvalg er bredt sammensat på tværs af velfærdsområder, hvor formålet er bredt at drøfte rammevilkår og betingelser for private og selvejende til at drive virksomhed. Udvalget mødes ca. fire gange om året, hvor relevante politikere, embedsmænd, meningsdannere og øvrige interessenter inviteres ind til sparring og dialog. Det er et selvstændigt formål, at der er rum og tid til at drøfte og opnå synergier på tværs af områderne.

  Emner kan eksempelvis være status på udmøntningen af ambitionerne i regeringsgrundlag, herunder hvordan der sikres lige konkurrence og gennemsigtighed i handlen med velfærdsydelser og tilbud. Det bestræbes, at udvalget er det sted, hvor vi drøfter og udvikler Dansk Erhverv politiske arbejde.

 • Ansvarlig: Rasmus Larsen Lindblom
 • Email: rll@danskerhverv.dk
 • Dansk Erhvervs sundhedspolitiske Udvalg er et tværgående udvalg for medlemsvirksomheder og brancheforeninger, der agerer inden for sundheds– og forebyggelsesområdet.

  Sundhedspolitiske Udvalg medvirker til at sætte Dansk Erhvervs dagsorden på sundhedsområdet og er et samlende forum, hvor medlemsvirksomheder og brancheforeninger sammen med Dansk Erhverv drøfter konkrete emner, opbygger og vedligeholder relationer og er rådgivende i forhold til Dansk Erhvervs besluttende organer.

  Udvalget beskæftiger sig primært med dagsordner inden for følgende områder:
  • forebyggelse
  • Sygehusbehandling
  • Genoptræning
  • Psykiatri
  • Lægemidler
  • Medicinsk udstyr
  • Sundheds-IT og telemedicin
  • Organisering og drift af sundhedsvæsenet
 • Ansvarlig: Katrina Feilberg
 • Email: kfs@danskerhverv.dk
 • I Dansk Erhvervs Udvalg for Bo- og Opholdssteder mødes de ikke-offentlige leverandører, der driver botilbud, krisecentre eller opholdssteder for udsatte mennesker med særlige behov.

  Fokus på medlemmernes vilkår og rammebetingelser:
  Vi mødes tre til fire gange årligt. Her inviterer vi relevante nøglepersoner ind til oplæg og debat. Personer, der på forskelligvis arbejder på områder, som er vigtige for driften af bo- og opholdssteder. Det kan være bidrag fra eksterne eksperter og af centrale embedsmænd og beslutningstagere. Ét selvstændigt formål med udvalget er derfor at få inspiration med hjem. Et andet er at bidrage til, at vi sammen, på stærkest mulig vis, kan søge politisk indflydelse.
 • Ansvarlig: Rasmus Larsen Lindblom
 • Email: rll@danskerhverv.dk
Sidst opdateret den 07-02-2017 12:58

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400