Naviger op
Log på

Dansk Erhvervs Perspektiv 2015

Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv til samfundsrelevante emner.Perspektiv henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer.

Der udgives årligt 20-25 numre.

Arkiv: Læs udgivelse fra andre år her: 2016 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010


Nr. 25: Topskat straffer vækstiværksætteri

Den økonomiske gevinst ved at blive iværksætter er usikker og afhænger, hvor meget afkastet beskattes. Skat virker hæmmende for iværksætteri, da den forværrer risikoens afskrækkende element. I dette Perspektiv sætter vi fokus på topskattens uhensigtsmæssigt hæmmende effekt på tilskyndelsen til at blive iværksætter.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 25/2015


Nr. 24: Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år
Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både deres private kunder og erhvervskunderne. Siden indgangen til 2009 er den gennemsnitlige bidragssats på realkreditlån til erhvervskunder mere end fordoblet fra 0,37 pct. til 0,76 pct., jf. figur 1. Stigningen i bidragssatserne er stoppet det seneste års tid, men har betydet ekstra bidragsbetalinger fra erhvervskunder, der samlet set er løbet op i knap 9 mia. kr. fra 2009 til juni 2015, når der korrigeres for stigningen i udlånet over perioden.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 24/2015


Nr. 23: Lav vækst koster hver dansker 40.000 kr. til forbrug
Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige realvækst i BNP i perioden 1967-2006 var på gennemsnitligt 2,5 pct. og 2,8 pct. i perioden 1994-2006, har den fra 2007 og frem til 2014 ligget på 0,4 pct.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 23/2015

Nr. 22: E-grænsehandlen med varer overhaler grænsehandlen i 2016
Med væksten i e-handlen er de geografiske grænser mere eller mindre blevet udvisket, og det er også blevet populært blandt danskerne at e-grænsehandle i udenlandske netbutikker.
Faktisk er det blevet så populært, at e-grænsehandlen alene med varer i 2016 ser ud til at overhale den traditionelle, fysiske grænsehandel med varer.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 22/2015


Nr. 21:Deleøkonomien på fremmarch
Den såkaldte deleøkonomi er i vækst, og især overnatningsportalen Airbnb og samkørsels-/
taxaordningeni Uber har trukket overskrifter. Dansk Erhverv har undersøgt omfanget af den nye deleøkonomi og analyseret deleøkonomiens nøgletal.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 21/2015


Nr.: 20:Selskabsskatteudligning svækker incitamentet til erhvervsvenlighed

Kommuner beholder 15,24 pct. af det samlede selskabsskatteprovenu, der betales af virksomheder, inden for kommunegrænsen. Disse indtægter udlignes dog mellem
kommuner, således at kommuner, hvis selskabsskatteindtægter ligger over landsgennemsnittet målt per indbygger, afgiver 50 pct. af det provenu, som ligger over landsgennemsnittet. Kommuner, hvis selskabsskatteprovenu ligger under landsgennemsnittet, modtager tilsvarende 50 pct. af forskellen mellem deres faktiske selskabsskatteprovenu og landsgennemsnittet.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 20/2015


Nr.. 19: Kun Hovedstadens BNP har nået før-kriseniveauet
Finanskrisens efterdønninger ses fortsat i hele landet. Ses på BNP og beskæftigelsen er langtidseffekterne dog mest tydelige i regionerne uden for Hovedstaden. Efter et fald i 2009 har der nemlig været positiv vækst i BNP i Region Hovedstaden, og i 2011 var BNP tilbage på samme niveau, som før krisen jf. figur 1. Anderledes ser det ud for landets øvrige regioner, hvor udviklingen i BNP har været mindre entydig, og hvor
væksten i BNP i 2012 og 2013 udeblev og decideret negativ flere steder. Resultatet er, at Region Hovedstaden er eneste område, hvor BNP har indhentet det, som krisen tog.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 19/2015


Nr. 18: Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene

Boligjob-ordningen bør moderniseres efter svensk forbillede - det kan skabe mange ordinære job inden for service i private hjem.
Den danske skattestruktur gør det dyrt at tilkøbe hjælp i hjemmet – derfor gør juristen og elektrikeren selv rent, stryger tøj, foretager indkøb og andet husarbejde i stedet for eksempelvis at blive lidt længere på arbejde og derved tjene lidt mere. Adfærden gør, at
servicejobs, der kan varetages af visse grupper, ikke findes i særligt stort omfang. Alternativet til gør-det-selv-husarbejde vil nemlig være køb af ”sort” hjemmeservice og ikke hvid, da det er for dyrt for personer med almindelige lønninger.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 18/2015


Nr. 17: Behov for ny Europapolitisk koordinering
Kun en brøkdel af de mange lovforslag, der hvert år kommer fra Bruxelles, bliver behandlet af Folketingets Europaudvalg, som står for den politiske behandling i Danmark af ny EU-lovgivning. Alene i 2014 vedtog EU-systemet 98 direktiver, mens Europaudvalget kun behandlede 7 direktiver, viser en analyse af Europaudvalgets funktion fra Dansk Erhverv.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 17/2015


Nr. 16: Lyttes der til høringssvar?
En gennemgang af samtlige ministerielle høringsnotater oversendt til Folketinget i folketingsåret 2013/2014 – 184 i alt – viser, at der er variationer i, hvordan høringskommentarerne anvendes og stor forskel på, hvor imødekommende centraladministrationens forskellige aktører er i forhold til henvendelser udefra.
Det samlede billede er, at de ministerielle svar på høringskommentarer i altovervejende grad er af en afvisende natur. Således er mere 4 ud af 5 af de høringsnotater, der
følger et lovforslag, enten delvist eller overvejende afvisende.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 16/2015


Nr. 15: E-handel på tværs af landet
På landsplan har fire ud af fem danskere e-handlet inden for de seneste seks måneder. København og Aarhus ligger noget over landsgennemsnittet, men også over landets øvrige to storbyer, Odense og Aalborg, som interessant nok ikke adskiller sig væsentligt fra landsgennemsnittet. Desuden er der en tendens til, at e-handel er mest udbredt i storbyerne og mindst udbredt i land- og yderkommunerne. Alligevel er andelen i land og yderkommuner, der har e-handlet, også relativ høj. E-handlen giver altså folk i alle
egne af Danmark nogle nye muligheder for at få nem adgang til detailhandlen, uanset om de bor i storbyerne, med lettere adgang til fysiske butikker, eller i yderområderne.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 15/2015

Nr.14: Milliarder at spare på konkurrence på sundhed
En ny analyse fra Dansk Erhverv viser, at regionerne kan opnå en økonomisk gevinst på op til 4,2 mia., hvis de systematisk konkurrenceudsætter opgaver på sundhedsområdet
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 14/2015

Nr. 13: It er hovednøglen til øget dansk produktivitet
Hardware og software - også kaldet it-kapital - har de seneste 45 år uden undtagelse har øget produktiviteten i Danmark. Selv i år, hvor den samlede arbejdsproduktivitet er faldet, har bidraget fra it-kapital været positivt
.Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 13/2015

Nr. 12/2015: E-handlen fordobles i 2020

De senere år har e-handlen i Danmark tegnet sig for tocifrede vækstrater, og vækstpotentialet er fortsat enormt. Dansk Erhvervs fremskrivning viser, at hvis e-handlen fx årligt vokser med 15 pct., vil den beløbe sig til 185 mia. kr. i 2020.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 12/2015

Nr. 11/2015: Er vi klar til "Distruption"?
Den teknologiske udvikling udfordrer det bestående og har stor betydning for, hvem der bliver erhvervslivets vindere og tabere. Netflix har med streaming teknologi lagt Blockbusters imperium af videofilmudlejning i graven, og e-handlen medfører store forskydninger i detailhandlen
Læs Dansk Erhvervs Perspektiv nr.11/2015

Nr. 10: Dansk it-niveau ligger til en middelkarakter
Det konkluderes ofte i internationale sammenligninger og studier, at Danmarks it-position og danskernes it-kompetencer er i top internationalt . Men Danmark ligger kun en smule over tendenslinjen, dvs. hverken imponerende eller særligt dårligt, vores velstandsniveau taget i betragtning.
Læs Dansk Erhvervs Perspektiv nr 10/2015

Nr. 9/2015: Nye spilleregler i erhvervslivet

Over halvdelen af de danske virksomheder har oplevet, at nye konkurrenter fra andre brancher pludselig har bevæget sig ind på deres område ved teknologiens hjælp. Ny analyse fra Dansk Erhverv.
Læs Dansk Erhvervs Perspektiv nr.9/2015

Nr. 8/2015: Danmark gennem krisen
Gennem længere tid har de økonomiske indikatorer vist, at dansk økonomi er gået et gear op i hastighed, og en årlig vækst i 2014 på 1,1 pct. er betydelig bedre end, hvad vi har været vant til gennem de senere år, hvor det nærmere har lignet stilstand.
Læs Dansk Erhvervs Perspektiv nr.8/2015

Nr. 7: Positive effekter ved konkurrenceudsættelse
af offentlige opgaver

Effekterne ved at konkurrenceudsætte offentlige opgaver er i høj grad omdiskuteret. Produktivitetskommissionen anbefalede i 2014 at øge den offentlige konkurrenceudsættelse, og dokumenterede, at der er mulighed for, at konkurrenceudsætte opgaver for ikke mindre end 288 mia. kr.
Læs Dansk Erhvervs Perspektiv nr.7/2015

Nr. 6: Vækstivrige danske virksomheder opgiver den traditionelle finansiering i banken.

Andelen af afslag og et høje danske rente- og låneomkostninger er blandt årsagerne, viser analyse fra Dansk Erhverv.
Læs Dansk Erhvervs Perspektiv nr.6/2015


Nr. 5: Overvægt af offentligt ansatte i det sydøstlige Danmark
Store forskelle på andelen af private arbejdspladser i de forskellige kommuner.
Læs Dansk Erhvervs Perspektiv nr.5/2015


Nr. 4: Ændringer i beskæftigelsen siden finanskrisen
Analysen er baseret på et specialudtræk fra Danmarks Statistik af den kvartalsvise beskæftigelse af lønmodtagere i perioden 2008-2014 identificeret ved, hvor de pågældende bor.
Læs Dansk Erhvervs Perspektiv nr.4/2015


Nr. 3: Dansk eksport skifter ansigt i disse år
Gennem de seneste årtier er der sket et markant skift indenfor dansk eksport. I dag er der flere eksportarbejdspladser inden for service end i den traditionelle industri, viser analyse fra Dansk Erhverv. De to sektorer er dog ikke modsætninger
Læs Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 3/2015

Nr. 2: Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt
Når to lande indgår en skatteaftale (en såkaldt DBO), styrker de vilkårene for at handle samme. Mens Danmarks netværk af skatteaftaler siden slutningen af 1990’erne er stagneret, så udbygges aftalenetværket i vores konkurrentlande. Resultatet er, at Danmark er dårligere rustet i kampen om at få del i morgendagens samhandel med bl.a. de nye vækstmarkeder. Som vist i figur 1 nedenfor så havde Danmark 74 aktive DBO’er i 2014, hvilket stort set er status quo i forhold til 1998 og noget færre end eksempelvis Norge, Sverige, Holland og Tyskland.
Læs Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 02/2015

Nr.1: Adgangskrav styrker faglighed
Elever med et karaktersnit på under 4 i dansk eller matematik fra folkeskolen trækker i gennemsnit de resterende gymnasieelevers faglighed ned med 0,2 karakterpoint.
Læs hele analysen i Dansk Erhvervs Perspektiv nr. 1/2015

Sidst opdateret den 29-03-2016 11:29

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400