Log på

Købeloven

Her kan du læse nærmere om reglerne for køb og salg, uanset om din kunde er en virksomhed eller en forbruger.

Hvad handler købeloven om?
Købeloven regulerer kun løsørekøb, men lovens principper bruges i mangel af anden lovgivning i stort omfang på andre typer kontrakter (tjenesteydelseskontrakter, køb af fast ejendom mv.). Købeloven handler ikke om, hvordan der indgås gyldige aftaler. Dette er behandlet i aftaleloven, som du kan læse om her.

Købeloven bestemmer, at:

Sælger har pligt til at levere varen

  • I rette stand og mængde
  • På rette sted
  • Til rette tid
  • Så køberen får retten til varen

Købers pligter og rettigheder
Køberen har pligt til at betale købesummen rettidigt. Det er i købeloven, vi finder ”samtidighedsgrundsætningen”. Samtidighedsgrundsætningen slår fast, at køber er pligtig til at betale for varen, i det øjeblik han modtager varen. Udgangspunktet er dermed, at ydelserne skal udveksles samtidigt.  

Misligholdelse af aftalen
Købeloven indeholder en række principper for, hvad der gælder, når parterne ikke har aftalt noget konkret om aftalens vilkår.

Købeloven fastsætter også regler for, hvem det går ud over, hvis varen går til grunde undervejs, eller hvis det bliver sværere end forudsat at opfylde en aftale. Til sidst fastsætter købeloven, hvad parterne kan gøre, hvis den anden part misligholder aftalen.

Formålet med købeloven er, at det skal være sikkert at handle, og at der altid er nogle vilkår at falde tilbage på, når der opstår en situation, parterne ikke har aftalt noget om.

Hvornår anvendes købeloven?
Man kan sige, at købeloven udfylder alle de åbentstående punkter i kontrakten, men den gør det på et overordnet principielt niveau. Købeloven er ikke konkret i den forstand, at den eksempelvis definerer, at ”levering i rette tid” altid er ensbetydende med, at levering ultimo en given måned altid er tids nok.

Ved vurderingen af den slags udtryk spiller branchekutymer, produktets karakter osv. en væsentlig rolle. Dansk Erhverv tilbyder at udarbejde responsa vedrørende branchekutymer og har en lang tradition herfor. Læs mere om responsa om handelskutymer her.

Reklamation
I medfør af købeloven er reklamationsfristen 2 år fra leveringsidspunktet. Reklamerer køberen inden for fristen, suspenderes fristen, og eventuelle indsigelser er herefter alene underlagt reglerne om forældelse (3 år). Reklamationen afbryder med andre ord en gang for alle 2-års fristen i købeloven.

Erstatter sælgeren produktet med et nyt, løber der dog en ny reklamationsfrist på 2 år for det omleverede produkt.

Forskellige regler for forskellige køb
Købeloven begynder med regler, der mest er fælles for alle slags køb. Til sidst i loven findes særlige regler, der gælder for forbrugerkøb. Ved forbrugerkøb er aftalefriheden indskrænket, så man ikke kan aftale vilkår, der stiller forbrugeren ringere end loven. Ved andre køb er der aftalefrihed.

Internationale køb
Ved internationale køb er det vigtigt at vide, hvilket lands lovgivning der skal anvendes. Det er normalt sælgers med undtagelse af de fleste forbrugerkøb.

Også i internationale køb er der aftalefrihed, når vi handler B2B. Der er i princippet ikke noget i vejen for, at man i en handel mellem et engelsk og et dansk selskab aftaler tyrkisk ret. Ved salg til forbrugere ser det dog helt anderledes ud.

Læs mere om emnet  i de enkelte afsnit
B2B
B2C
Lær at sælge tillægsforsikringer rigtigt

Du kan også altid rette henvendelse til juristerne i Dansk Erhverv, hvis du har spørgsmål til køberetlige problemstillinger.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om