Naviger op
Log på

Barsel og graviditet

En af de grundlæggende rettigheder, som ofte fastlægges i en overenskomst, er medarbejdernes rettigheder i forbindelse med barsel.

Overenskomsterne fastsætter typisk de nærmere regler for arbejdsgivers betaling i forbindelse med medarbejderes barselsrelaterede orlov. Der er i mange overenskomster indgået aftale om ret til fuld eller delvis løn under barsel i en nærmere afgrænset periode.

Betalingsforpligtelserne varierer i de forskellige overenskomster. Der henvises til den relevante overenskomst. Dansk Erhvervs overenskomster kan ses her.

Reglerne i overenskomsterne suppleres af Barselloven, Funktionærloven samt eventuelle rettigheder angivet i medarbejderens kontrakt og/eller medarbejderhåndbog.

Du kan læse nærmere om barselsreglerne, herunder medarbejderens ret til orlov her.

Du kan læse mere om arbejdsgivers mulighed for at få refusion fra DA-Barsel her.

Funktionærloven
Arbejdsgivere er i medfør af funktionærloven – forpligtede til at betale halv løn fra graviditetsorlovens begyndelse og indtil 14 uger efter fødslen, til den kommende mor.

Dansk Erhverv Arbejdsgivers overenskomster med HK for butik samt Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

I de overenskomster, som Dansk Erhverv Arbejdsgiver har indgået med HK, er det aftalt, at der skal betales løn under graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov som gennemgået nedenfor.

De overordnede betingelser for udbetaling af fuld løn under barsel/adoption er:

  • At lønmodtageren har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt og
  • At virksomheden er berettiget til fuld dagpengerefusion (i modsat fald reduceres lønudbetalingen tilsvarende).

Perioderne med løn under barsel fordeler sig således:

Orlovsperiode:

Lønforpligtelse:

Graviditetsorlov

4 uger med fuld løn

Barselsorlov

14 uger med fuld løn

Fædreorlov

2 uger med fuld løn

Forældreorlov

13 uger med fuld løn dog maks. 140 kr. efter Landsoverenskomsten for butik og kr. 145 kr. efter Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service. Heraf er 5 uger øremærket til hensholdsvis far og til mor. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den anden forælder.

Graviditetsorlov - 4 uger før forventet fødsel
Denne ret tilkommer moderen, hvis hun har 9 måneders anciennitet i virksomheden på det forventede fødselstidspunkt.

Barsels- og fædreorlov - de første 14 uger efter fødslen
Moderen har ret til fuld løn under 14 ugers barselsorlov, og faderen har ret til fuld løn under 2 ugers fædreorlov, såfremt de hver især har 9 måneders anciennitet i virksomheden på det forventede fødselstidspunkt. Det er en betingelse, at de 2 ugers fædreorlov holdes i sammenhæng, for at faderen har ret til fuld løn.

Forældreorlov
Medarbejdere med 9 måneders anciennitet er berettigede til at modtage fuld løn, dog maks. 140/145 kr. pr. time i indtil 13 uger efter barnets fødsel. Heraf er 5 uger øremærket til henholdsvis far og til mor. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den anden forælder og kan ikke deles mellem forældrene. Forældreorloven med løn skal være afholdt inden for 52 uger efter fødslen.

Medmindre andet aftales, skal medarbejderen af hensyn til lønbogholderiet give meddelelse derom 3 uger i forvejen, når medarbejderen ønsker at holde sin forældreorlov med løn. Afviklingen af selve fraværet skal stadig varsles efter de almindelige regler i Barselloven.

Holdes orloven. der er reserveret den enkelte forælder, ikke, bortfalder betalingen.

Det er en forudsætning for betaling af løn under orlov at arbejdsgiveren er berettiget til fuld refusion.

Bestemmelsen giver også adgang til betaling, hvor der ydes nedsat dagpengerefusion, typisk i forbindelse med forlængelse af forældreorloven. I sådanne tilfælde nedsættes virksomhedens betaling dog tilsvarende.

Betalingsmaksimummet i denne periode er 140 kr. pr. time efter Landsoverenskomsten for butik og 145 kr. pr. time efter Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service.

Det anbefales, at lønmodtageren ved en ”tro- og loveerklæring” over for arbejdsgiveren bekræfter, at vedkommende og ikke barnets anden forælder bruger retten til betaling i de 3 ”fælles uger”. Kun den ene af barnets forældre kan bruge denne ret.

Pension
Virksomheden skal under de 14 ugers barselsorlov indbetale et ekstra pensionsbidrag til kvindelige lønmodtagere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Ved adoption har den ene adoptant samme ret til pensionsindbetaling. Denne betaling er også omfattet af refusionsmuligheden i DA-Barsel.

For fuldtidsansatte udgør pensionsbidraget i alt pr. måned:

Pr. 1. juli 2014: 2.040,00 kr.

Heraf skal arbejdsgiver betale 2/3, og lønmodtager 1/3.

Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om