Log på

Barns 1. sygedag og andet fravær

På mange overenskomstområder er der ud over ferie og feriefridage ofte aftalt regler for, at medarbejderen kan få fri, hvis særlige begivenheder indtræffer.

I forlængelse af den aftalebaserede ret til frihed er der også lovregler, der fastsætter regler om ret til frihed og om betaling under aftalt frihed, som de overenskomstbaserede eller individuelle aftaler skal ses i sammenhæng med.

Det drejer sig blandt andet om pasning af alvorligt syge børn efter barselsloven, reglerne om pasning af nærtstående døende og reglerne om orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

 

Det anbefales, at man kontakter Dansk Erhverv for at få rådgivning, hvis man har spørgsmål til de forskellige ordninger.

 

De overenskomstaftalte regler suppleres på nogle virksomheder af ordninger fastsat i personaleregulativ eller i den enkelte medarbejders ansættelseskontrakt, ligesom de overenskomstaftale ordninger er indført som virksomhedsordninger på virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomst.


Barns 1. sygedag

De fleste overenskomster indeholder regler om frihed på barns første sygedag.

 

Der kan være forskelle i indholdet af reglerne, hvorfor man altid bør undersøge reglerne i den enkelte overenskomst.

 

I Dansk Erhvervs butiks- og funktionæroverenskomster med HK er der eksempelvis følgende aftale:

”Medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden har ret til frihed med løn, når friheden er nødvendig af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år.

 

Frihed gives kun til den ene af barnets forældre, og kun indtil anden pasningsmulighed etableres, og kan højst omfatte barnets første sygedag. Virksomheden kan kræve dokumentation – f.eks. i form af tro og loveerklæring.”

Reglerne dækker således kun det akutte/nødvendige fravær, og der er således ikke frihed, hvis anden pasning er mulig.

 

Afgørelse om barns 1. sygedag
På et andet overenskomstområde er der i en voldgiftsafgørelse truffet afgørelse om, at frihed med sædvanlig løn på barnets første sygedag (og hvor anden pasning ikke var mulig), skal forstås således, at barnets første sygedag er den første arbejdsdag, hvor fravær af hensyn til barnet er påkrævet.

Der er også på et andet overenskomstområde truffet afgørelse om, at arbejdstagere, der er gift eller faktisk samlevende med forældre med børn omfattet af reglerne om barns 1. sygedag, er omfattet af den personkreds, der er berettiget til frihed ved barns sygdom.

Kravet om, at anden pasning ikke er muligt, skal tages meget bogstaveligt. Det følger blandt andet af en voldgiftsafgørelse, der fastslår, at det ikke var lovligt for en medarbejder på nathold at holde fri under barns 1. sygedag, da medarbejderens ægtefælle (der samtidig var barnets far) havde dagarbejde og derfor kunne passe barnet, mens medarbejderen var på arbejde.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt medarbejderen er berettiget til at holde barns første sygedag, anbefales det, at man kontakter Dansk Erhverv.

Børns sygdom/hospitalsindlæggelse

Ligesom der ydes frihed ved barns første sygedag, har de fleste overenskomster også regler om frihed ved børns sygdom/hospitalsindlæggelse. Denne frihed er dog typisk uden løn.

 

I Dansk Erhvervs butiks- og funktionæroverenskomster med HK er der eksempelvis følgende aftale:

 

”Til medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med et barn under 14 år.

 

Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode."

 

Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt medarbejderen er berettiget til at holde fri i henhold til reglerne, anbefales det, at man kontakter Dansk Erhverv.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om