Naviger op
Log på

Feriefridage

I alle store overenskomster, hvor Dansk Erhverv er part, har lønmodtagerne ret til fem feriefridage pr. år. Feriefridagene reguleres ikke af ferieloven, men udelukkende af den enkelte overenskomst.


Feriefridage

Feriefridage blev efter et stort pres fra fagbevægelsen indført i overenskomsterne på det private arbejdsmarked i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2000.

Det er vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem på den ene side feriedage, der reguleres i henhold til ferieloven, og på den anden side feriefridage, der følger af overenskomster. Ferieloven regulerer således ikke medarbejderens eventuelle ret til feriefridage.

Følgende gælder som udgangspunkt vedrørende feriefridage for alle store overenskomster, som Dansk Erhverv er part i:

  • Der er krav om, at medarbejderen har en vis anciennitet på den pågældende virksomhed, før der opnås ret til de fem feriefridage.
  • Feriefridagene kan afholdes på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af ferieåret, og de kan holdes enten i sammenhæng eller som enkeltdage.
  • Den enkeltvise placering af dagene betyder, at arbejdsgiveren vil kunne placere feriefridagene hensigtsmæssigt i forhold til omsætning/produktivitet.
  • I praksis vil placeringen af feriefridagene blive aftalt med medarbejderen, så begge parters ønsker i videst muligt omfang tilgodeses.
  • Dog er det arbejdsgiveren, der bestemmer dagenes placering ved at varsle feriefridagene til afholdelse, hvis man ikke kan blive enige på arbejdspladsen.
  • Hvis der indgås aftale om placering af feriefridagene, kan de holdes uden varsel.
  • Hvis dagene varsles af arbejdsgiveren, skal der gives et varsel på én måned, jf. reglerne om varsling af restferie. Det bør udtrykkeligt fremgå af varslingen, om det er ferie eller feriefridage, der skal holdes.
  • Ferifridage kan ikke varsles afholdt i en opsigelsesperiode, hvor medarbejderen er opsagt af virksomheden.
  • Feriefridagene opgøres og afregnes i timer. Dvs. at de 37 timers feriefridage som der nu er ret til i de fleste overenskomster kan udgøre flere eller færre end 5 feriefridage, da en feriefridag ”tæller” med de timer, medarbejderen faktisk skulle have arbejdet den pågældende dag.
  • Arbejdsgiveren kan varsle henholdsvis korte og lange feriefridage. Passer antallet af timer, er antallet af dage uden betydning.

Dansk Erhverv har udarbejdet et notat om feriefridage vedrørende landsoverenskomsterne for butik og kontor/lager indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK. Du kan læse notatet her

Der er også udarbejdet et notat om feriefridage vedrørende hovedoverenskomsten for hotel- og restaurationsbranchen indgået mellem HORESTA-A og 3F. Du kan læse notatet her.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kontakt vores Hotline på
T. 3374 6400
Læs også om